Aansluiten bij het fonds

Handhavingsbeleid

Ons pensioenfonds hanteert een handhavingsbeleid. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers die onder de verplichtstelling vallen, daadwerkelijk bijdragen en deelnemen aan ons pensioenfonds en onze pensioenregeling.

We richten ons daarbij onder meer op het handhaven van de verplichtingen van de werkgever, het tijdig aanleveren van de deelnemersgegevens en het tijdig betalen van de pensioenpremies.

Pensioenaanspraken van werknemers moeten geadministreerd worden om hen juist en tijdig over hun pensioen te kunnen informeren. Zo bepaalt de Pensioenwet dat de werkgever ervoor moet zorgen dat het pensioenfonds een werknemer binnen 3 maanden na indiensttreding informeert over onder andere de inhoud van de pensioenregeling.
   
Ook om de juiste voorschotnota te kunnen vaststellen en juiste financiële verantwoording af te leggen aan alle belanghebbenden van ons pensioenfonds, hebben we de deelnemergegevens nodig.

Aansluiting werkgevers

Elke werkgever die onder de verplicht gestelde werkingssfeer van ons pensioenfonds valt, moet zich binnen 1 maand bij ons aanmelden. Werkgevers die dit niet doen, benaderen we zelf. Als een werkgever niet meewerkt, zetten wij de verplichte aansluiting bij ons pensioenfonds in werking.

Tijdig aanleveren, tijdig betalen

Het is belangrijk dat deelnemergegevens op tijd worden aangeleverd en pensioenpremies op tijd worden betaald. 

Levert een werkgever deze gegevens niet op tijd aan? Dan stellen we deze gegevens zelf naar beste weten vast. We hanteren deze gegevens bij het bepalen van de voorschotnota en de afrekening. Een werkgever is hieraan gebonden. We gaan daarbij uit van een jaarlijkse pensioenpremie op basis van het maximum pensioengevende salaris per deelnemer. Het maximum pensioengevend salaris bedraagt in 2021 € 112.189,-. 

We zullen er daarnaast alles aan doen om de benodigde gegevens te krijgen. Bijvoorbeeld via looncontroles bij de werkgever en het raadplegen van gegevens van andere (overheids)instanties. De kosten die we hiervoor maken, verhalen we op de werkgever. 

Ons pensioenfonds is bevoegd een door het bestuur vast te stellen boete op te leggen aan werkgevers die niet tijdig of onvolledige mutaties en/of salarissen aanleveren. Het bestuur hanteert daarbij het volgende boetebeleid.