De toekomst van uw AOW en pensioen

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor uw AOW en pensioen? Wat is hierover bekend?

Op 15 juni 2019 waren het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het erover eens: er komt een nieuw pensioenstelsel. Ze hebben toen de grote lijnen vastgelegd in het pensioenakkoord. Daarna hebben ze onderhandeld over de verdere uitwerking. Op 22 juni 2020 heeft minister Koolmees de afspraken voor het nieuwe pensioenstelsel bekendgemaakt. De nieuwe regels gelden straks voor het pensioen van werknemers, de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers en de pensioenuitkeringen van gepensioneerden.

De belangrijkste veranderingen aan de AOW

De AOW-leeftijd stijgt minder hard. Deze nieuwe regel is al op 1 januari 2020 ingegaan.

 • Tot 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Dat is gunstig voor de mensen die de komende jaren met pensioen gaan.
 • Vanaf 2022 stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024.

Verder stijgt de AOW-leeftijd vanaf 2025 verder, maar minder snel dan eerder was afgesproken.

Stijgt de levensverwachting met een jaar?

Dan gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. En niet met 1 jaar, zoals nu. Dat is gunstig als u na 2024 de AOW-leeftijd bereikt. Deze wijziging moet nog wel in de wet worden vastgelegd.

De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd hebben geen invloed op de pensioenleeftijd van onze regeling. U krijgt uw aanvullende pensioen vanaf 67 jaar. Maar u mag uw pensioen ook eerder of later laten ingaan.

Wilt u weten wanneer u AOW krijgt en hoeveel dat is? Kijk dan op de website van SVB.

De belangrijkste veranderingen aan pensioen(regelingen)

Rondom pensioen gaat er nogal wat veranderen. We zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

 • De pensioenen gaan straks sneller omhoog én omlaag
 • Werkgevers en vakbonden moeten kiezen voor een gezamenlijke of een eigen pensioenpot
 • Jongeren gaan meer pensioen opbouwen
 • Ieder fonds heeft straks hetzelfde nabestaandenpensioen
 • Er komt een regeling voor zware beroepen
 • Op de pensioendatum kun je straks 10% van je pensioen opnemen

De belangrijkste wijzigingen voor ons fonds

Hoe berekenen we straks uw pensioenuitkering?

Is het nieuwe pensioenstelsel ingevoerd? En gaat u dan met pensioen? Dan bekijken we ieder jaar:

 • hoeveel geld er voor u in de pensioenpot zit;
 • hoe de economie het naar verwachting de komende jaren gaat doen;
 • hoe oud mensen gemiddeld worden. Hoe langer mensen leven, hoe langer mensen pensioen krijgen.

We rekenen uw (deel van de) pensioenpot elk jaar om naar een pensioen. Omdat het bedrag in de pot wisselt, gaat ook de uitkomst van die berekening elk jaar omhoog of omlaag. Uw pensioen schommelt dus ieder jaar. Wel proberen we die schommelingen zo klein mogelijk te houden.

Voor mensen die nu al pensioen krijgen, is nog niet bekend hoe hun uitkeringen naar het nieuwe stelsel worden overgebracht. Daarover moet het bestuur nog een besluit nemen.

Waarom krijgen we  ook alweer een nieuw pensioenstelsel?

Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moet een aantal problemen worden opgelost.

 • Pensioenen kunnen nu bijna niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat.
 • Jongeren betalen nu te veel voor het pensioen dat ze later krijgen; ouderen betalen te weinig. Dat is geen probleem als zij hun hele leven bij een of meer fondsen pensioen opbouwen. Maar het is wel een probleem als ze op latere leeftijd voor zichzelf beginnen en weggaan bij het pensioenfonds.

Bekijk deze film op de website van de Rijksoverheid.

Is het nieuwe pensioenstelsel beter?

Wij vinden van wel. De sterke punten van het oude stelsel blijven bewaard en er is meer aandacht voor andere belangrijke zaken: 

 • een meer persoonlijke manier van pensioensparen
 • een goed pensioen voor álle generaties
 • een eerdere verhoging of verlaging van uw pensioen

En ook de sterke punten van het oude stelsel blijven bewaard, zoals:

 • samen pensioen opbouwen en samen financiële mee- én tegenvallers delen
 • ná uw AOW- en pensioendatum: levenslang ongeveer 75% van uw gemiddelde inkomen

Wat is en blijft onveranderd op pensioengebied?  

 • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo sparen veel mensen in Nederland samen voor hun pensioen. Dat krijgen ze als aanvulling op hun AOW. Dat blijft zo.
 • Iedereen ontvangt pensioen zolang hij of zij leeft.
 • Doordat veel werknemers meedoen, blijven de kosten van pensioenen relatief laag.
 • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen, ook in het nieuwe stelsel.
 • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven pensioen opbouwen.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers.

Hoe gaat het verder?

Er komt eerst een wetsvoorstel. De Tweede en Eerste Kamer moeten dat goedkeuren. Daarna wordt de wet veranderd. Minister Koolmees wil de nieuwe pensioenregels in 2023 invoeren. Nieuwe pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2027 klaar zijn. Dat geldt voor het hele land.

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de Rijn- en Binnenvaart willen kijken of het lukt om al eerder - voor 1 januari 2025 - met een nieuwe pensioenregeling te komen. Zo ja, dan kunnen werkgevers er vervolgens voor kiezen om na 1 januari 2025 vrijwillig aan die pensioenregeling te blijven deelnemen. Vanaf die datum zijn werkgevers namelijk niet langer verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van het fonds. Dit heeft de (demissionair) minister van SZW in de zomer van 2021 besloten.

Om over te gaan van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe stelsel moeten vakbonden en werkgevers een plan maken. Daarbij krijgt ook het Verantwoordingsorgaan zeggenschap. In het plan staat onder andere:

 • of vakbonden en werkgevers kiezen voor een regeling met een gezamenlijke of individuele pensioenpot;
 • of, en zo ja hoe ze de opgebouwde pensioenen van dat moment willen omzetten in het nieuwe pensioen;
 • hoe ze groepen compenseren voor wie zo’n omzetting te weinig pensioen zou opleveren (veertigers en vijftigers).

Bekijk hier de de tijdlijn

Moet u nu actie ondernemen?

Nee, want tot 2023 verandert uw pensioenregeling niet.

Wel is het straks nóg belangrijker dat u regelmatig uw pensioen checkt, want de hoogte van uw pensioen wordt minder zeker.

Krijgt u al pensioen? Dan verandert er voor u tot 2023 niets. Het bestuur beslist daarna hoe de pensioenuitkeringen naar het nieuwe stelsel wordt overgebracht.

Pensioenfondsen die langere tijd te weinig geld in kas hebben, moeten de pensioenen verlagen. Wat te weinig is, verschilt per pensioenfonds. Daarover leest u meer op de pagina over onze actuele financiële positie

In bijzondere omstandigheden kan minister Koolmees de regels tijdelijk veranderen. Dan mogen pensioenfondsen langer te weinig geld in kas hebben, voordat ze de pensioenen moeten verlagen. Voor 2020 en 2021 heeft de minister bepaald dat de dekkingsgraad tenminste 90% moet zijn. De minister is nog bezig om dit ook voor 2022 te regelen.