Vragen over het pensioenoverzicht

Terug naar het overzicht Veelgestelde vragen

Algemene vragen over het pensioenoverzicht

 • Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?

  U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling krijgt u één keer in de vijf jaar per post een pensioenoverzicht. Online is er ook voor u elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunt u downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van hoeveel pensioen u in totaal kunt verwachten als u met pensioen gaat:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf, en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Op welke gegevens is mijn pensioenoverzicht gebaseerd?

  Uw pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens die op 31 december bij ons bekend waren.

 • Ik heb twee pensioenoverzichten over hetzelfde jaar gekregen. Klopt dat?

  Ja. Als u in dat jaar bij meerdere werkgevers in verschillende branches hebt gewerkt, krijgt u meerdere pensioenoverzichten. Op uw pensioenoverzicht ziet u van welk pensioenfonds u het pensioenoverzicht hebt gekregen.

 • Hoe actueel is de informatie op mijnpensioenoverzicht.nl?

  U vindt hier de laatste stand van zaken die uw pensioenfonds of uw pensioenverzekeraar en de Sociale Verzekeringsbank aan Mijnpensioenoverzicht.nl hebben doorgegeven.
  De gegevens worden 3 keer per jaar ververst. Dat betekent dat veranderingen in uw werk of privé vaak 3 keer per jaar aangepast worden op Mijnpensioenoverzicht.nl.

  Let op: de cijfers op uw Uniform Pensioenoverzicht worden 1 keer per jaar verstrekt. Daardoor kan het zijn dat u actuelere informatie vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl dan op het pensioenoverzicht van ons fonds.

Vragen over persoonlijke gegevens op het pensioenoverzicht

 • Bij 'indiensttreding', 'begin deelneming' en/of 'begin pensioenopbouw' staat een verkeerde datum. Hoe kan dit?

  Op uw pensioenoverzicht kan een andere datum staan dan de echte datum waarop u in dienst bent gekomen, deelnemer bent geworden of pensioen bent gaan opbouwen bij ons pensioenfonds. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld:

  • Fusie, overname of overstap naar een andere vestiging
   De datum van deze gebeurtenis wordt dan op uw pensioenoverzicht vermeld. 
  • Herintreden bij uw oude werkgever
   De datum van uw nieuwe dienstverband is vermeld op uw pensioenoverzicht. U hebt misschien aparte pensioenrechten uit uw oude en nieuwe dienstverband, die later zijn samengevoegd.
  • Start pensioenregeling
   U werkte al bij uw werkgever, maar uw werkgever is later aangesloten bij ons pensioenfonds. U bouwt dan pensioen op vanaf het moment dat uw werkgever zich aansloot en uw loongegevens heeft doorgegeven aan ons pensioenfonds.
  • Onze administrateur stapte over op een nieuw administratiesysteem
   De datum van overgang naar het nieuwe administratiesysteem wordt dan op uw pensioenoverzicht vermeld.

  Op uw pensioenoverzicht staat dus de datum van de nieuwe situatie. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw.

 • Ik ben gescheiden. Staat het pensioen voor mijn ex-partner op mijn pensioenoverzicht?

  Nee. U vindt het pensioen voor uw ex-partner niet terug op uw pensioenoverzicht. Dat pensioen is van uw pensioen afgehaald.

Vragen over de bedragen op het pensioenoverzicht

 • Mijn te bereiken pensioen is lager dan op mijn vorige pensioenoverzicht staat vermeld. Hoe kan dat?

  Het kan zijn dat uw salaris lager is geworden. Bijvoorbeeld omdat u minder uren bent gaan werken. Het te bereiken pensioen is een indicatie van het pensioen dat u krijgt als u met pensioen gaat. Wij gaan er hierbij vanuit dat uw situatie niet verandert.

 • Ik heb de waarde van mijn pensioen bij een ander pensioenfonds over laten dragen. Waarom zie ik dat bedrag niet op mijn pensioenoverzicht?

  Vond de waardeoverdracht in 2023 plaats? En hebt u van ons een bevestiging gekregen? Dan ziet u dit bedrag terug op het UPO dat u in 2024 van ons krijgt.

 • Waarom staan er andere bedragen bij de inschatting op mijn UPO en mijnpensioenoverzicht.nl?

  Daar zijn meerdere redenen voor:

  1. Op uw UPO ziet u een inschatting van het pensioen van ons pensioenfonds. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een inschatting die gebaseerd is op uw totale pensioen, dus ook van eventuele andere pensioenfondsen en inclusief uw AOW.

  2. De inschatting op uw UPO is berekend op basis van de pensioenleeftijd van ons fonds. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een inschatting die gebaseerd is op uw AOW-leeftijd.

  3. Het moment waarop de berekening wordt gebaseerd is verschillend. Het UPO kijkt naar een vaste peildatum (bijvoorbeeld 1 januari), terwijl mijnpensioenoverzicht.nl de berekening baseert op de laatst verwerkte wijziging per deelnemer.

  4. Als u al pensioen en AOW ontvangt, krijgt u korting op de belasting die u over uw inkomen betaalt. Dit heet de loonheffingskorting. De Sociale Verzekeringsbank - die uw AOW betaalt - past die korting toe op uw AOW. Daardoor is het netto bedrag hoger dat u ziet op mijnpensioenoverzicht.nl.

  5. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u 'reële' bedragen. Dat zijn bedragen waarin de toekomstige inflatie wordt meegenomen. En dus wijken die bedragen af van de euro’s van nu (nominale bedragen) die op het UPO staan.
 • Het pensioen staat er in drie bedragen. Wat moet u daarmee?

  Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen bij ons fonds zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook deze drie bedragen.

  Lees meer over de bedragen op uw pensioenoverzicht

 • Hoe groot is de kans dat u het laagste of het hoogste bedrag krijgt dat u ziet?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van die scenario’s komt uw pensioen bij ons fonds lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger bij ons fonds uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

 • Hoe groot is de kans dat u het middelste van de drie bedragen krijgt?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen bij ons fonds uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein.

  Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook deze drie bedragen.