Nieuwsoverzicht

Persbericht einde verplichtstelling

Intrekken verplichtstelling pensioenregeling per 1-1-2025 geeft ruimte voor overgang naar eigentijdse pensioenregeling in lijn met Pensioenakkoord.

Het ministerie van SZW trekt per 1-1-2025 de verplichtstelling in van onze pensioenregeling. Aanleiding hiervoor is de lage representativiteit in de sector. Omdat deze datum pas over ruim 3 jaar is, geeft dit sociale partners voldoende ruimte om een nieuwe pensioenregeling te ontwerpen die goed aansluit bij het nieuwe pensioenstelsel en de wensen van de sector. En het geeft ons pensioenfonds de ruimte om te kijken of het die regeling kan uitvoeren. Als beide slagen, kan nog binnen de verplichtstellingstermijn de overstap naar een nieuwe, eigentijdse pensioenregeling worden gemaakt. Werkgevers kunnen er dan na 2025, wanneer deelname niet langer verplicht is, voor kiezen de regeling vrijwillig voort te zetten.

Het ministerie van SZW trekt de verplichtstelling niet zomaar in. Voorwaarde voor verplichtstelling van een collectieve pensioenregeling is namelijk de organisatiegraad en het draagvlak in de sector. Hierbij wordt gekeken naar hoeveel procent van de werknemers in dienst is bij werkgevers die lid zijn van de werkgeversorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer of het CBRB. Dit percentage ligt onder de 55%. Dit is de grens die wordt gehanteerd als grond voor de verplichtstelling. Vorig jaar vond opnieuw een representativiteitstoets plaats. Op basis daarvan heeft demissionair minister Koolmees nu besloten om de pensioenregeling straks niet langer voor de hele sector verplicht te stellen.

Gezamenlijke overstap naar nieuwe pensioenstelsel

De demissionair minister gunt de sector wel voldoende tijd om ons voor te bereiden op het nieuwe pensioenstelsel. Sociale partners zijn daarom aan de slag om een nieuwe pensioenregeling vorm te geven die recht doet aan de belangen van werkgevers en werknemers in de sector. Het pensioenfonds kijkt, in nauwe samenwerking met sociale partners, naar de uitvoerbaarheid van de regeling – en uiteraard blijft het pensioenfonds de belangen dienen van degenen die al recht of aanspraak op pensioen hebben. Als het lukt een eigentijdse én uitvoerbare nieuwe pensioenregeling te realiseren, dan kunnen we als sector gezamenlijk de overstap maken naar het nieuwe pensioenstelsel. Het streven is dan om de nieuwe regeling in te laten gaan ruim vóór het einde van de verplichtstelling.

Werkgevers in de Rijn- en Binnenvaart kunnen er vervolgens samen met hun werknemers voor kiezen of zij ook na 1-1-2025 blijven deelnemen aan deze nieuwe pensioenregeling. Zo ja, dan kunnen zij de pensioenopbouw van hun werknemers gewoon laten doorlopen. Een werkgever kan er vanaf die datum ook zelf voor kiezen de pensioenopbouw vanaf 1-1-2025 bij een andere pensioenuitvoerder in een andere regeling onder te brengen.

In alle gevallen blijft het pensioenfonds de pensioenen die in het fonds zijn opgebouwd zorgvuldig beheren en de al ingegane pensioenen maandelijks uitkeren.

Belang van een goede, eigentijdse pensioenregeling

Omdat een goede pensioenvoorziening al 60 jaar lang een belangrijke en waardevolle arbeidsvoorwaarde is, vinden sociale partners het van het grootste belang dat deze arbeidsvoorwaarde blijft bestaan, ook na de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel waar we met het hele land naar toe gaan. Daarom onderzoeken zij hoe ze een nieuwe pensioenregeling in lijn met het nieuwe pensioenstelsel voor de sector kunnen uitwerken. De eerste schetsen daarvoor liggen al op de tekentafel. Sociale partners streven naar een toekomstbestendige pensioenregeling waarop breed in de sector kan worden aangesloten. Naast dat de nieuwe regeling moet voldoen aan de vereisten in het nieuwe pensioenstelsel en de wensen van de sector, moet die ook uitvoerbaar zijn door het pensioenfonds. Dat is omdat we nog onder de verplichtstelling de overstap naar die nieuwe regeling willen maken. En daarom vindt het ontwerp van sociale partners in nauwe samenspraak met het pensioenfonds plaats. Een goede en eigentijdse pensioenregeling is en blijft in het gezamenlijk belang van de sector. Sociale partners laten binnenkort meer horen over de voortgang.

Bestuur Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart
24 augustus 2021