Nieuwsoverzicht

Financiële positie juli

De actuele dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart steeg in juli van 107,1% naar 108,3%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

Sinds 1 januari 2015 wordt ook gekeken naar de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Denk daarbij aan besluiten over verlagen of verhogen van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind juli 109,8%. Een maand eerder was dat 110,3%.

Ontwikkelingen in juli

De rente daalde licht in juli. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Met de aandelen van ons fonds ging het in juli net als de maand ervoor goed. Daardoor groeide het vermogen en steeg de actuele dekkingsgraad van ons pensioenfonds.

Die positieve ontwikkeling is echter niet terug te zien in de beleidsdekkingsgraad. Dit komt doordat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden is. In deze berekening valt de relatief hoge dekkingsgraad van juli 2019 weg en komt de lagere dekkingsgraad van juli 2020 erbij, dat levert een lager gemiddelde op.

Het beleggingsbeleid van pensioenfondsen is gericht op de lange termijn. Dit betekent dat wij ons dus niet blind staren op actuele ontwikkelingen en ons blijven richten op de lange termijn. Uiteindelijk is de dekkingsgraad aan het eind van het jaar bepalend voor eventuele maatregelen. Dan weten we ook echt wat de impact is van het coronavirus voor ons fonds. 

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen. 

Herstelplan

Als pensioenfondsbestuur hebben we begin 2017 een herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandse Bank. Dit herstelplan bekijken we elk jaar opnieuw om vast te stellen of er nog aanpassingen nodig zijn. Het plan laat zien hoe de vereiste dekkingsgraad de komende tijd wordt gerealiseerd. 

Het pensioenfonds hanteert een vereiste dekkingsgraad van 118,9%. Vanaf deze dekkingsgraad kan de volledige stijging van de prijzen (in een gegeven jaar) worden gecompenseerd door het verhogen van de pensioenen. Vanaf 110% kan het fonds een deel van de prijsstijgingen compenseren.

De beleidsdekkingsgraad is op dit moment lager dan de vereiste dekkingsgraad van ons pensioenfonds. Omdat de vereiste dekkingsgraad niet wordt gehaald, wordt er gesproken van een tekort.