Nieuwsoverzicht

Bestuurslid gezocht

Op 1 juli 2018 loopt de huidige termijn van het bestuurslid namens de pensioengerechtigden af. U kunt zich kandidaat stellen voor deze functie. 

Het nieuwe bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar.

Kandidaatstelling
Kandidaten kunnen worden voorgedragen door de werknemersverenigingen en door verenigingen van pensioengerechtigden. Tevens kunnen individuele pensioengerechtigden van Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart zich kandidaat stellen.

Wie kunnen zich kandidaat stellen?
Kandidaten zijn minimaal 18 jaar oud en ontvangen een pensioen van Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart. Tevens kunnen pensioengerechtigden die geen pensioen ontvangen van Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart zich kandidaat stellen mits zij aantoonbaar affiniteit hebben met de Rijn- en Binnenvaart. Individuele kandidaten dienen bij aanmelding te beschikken over een de ondertekende verklaring van ten minste vijftig pensioengerechtigden van ons pensioenfonds die zijn of haar kandidatuur ondersteunen. 

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 27 juni 2018. De aanmelding voorzien van uw motivering en CV kunt u  sturen naar:

Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart
Het Bestuursbureau
p/a Montae
T.a.v. Mw. I.M. Bakker
Verrijn Stuartlaan 1-F
2288 EK Rijswijk

e-mailadres: bestuursbureau@bprb.nl

Functieprofiel
Kandidaten moeten voldoen aan het functieprofiel van een lid van het bestuur namens pensioengerechtigden. Dit functieprofiel treft u hier aan. Na de ontvangst van de aanmelding, waarin, naast motivatie en CV moet worden aangegeven dat de kandidaat voldoet aan alle opleidings-, competentie- en ervaringseisen uit het functieprofiel, zal een delegatie van het bestuur toetsen of de kandidaat voldoet aan het functieprofiel. Nadat de kandidaat is getoetst aan het functieprofiel zal de kandidaat geïnformeerd worden over de uitkomst van de toetsing en de verdere procedure.

Procedure
Hieronder treft u in het kort de procedure:

  1. Een delegatie van het bestuur toetst of de voorgedragen kandida(a)t(en) voldoen aan het functieprofiel.
  2. Het bestuur neemt een voorgenomen besluit tot benoeming van de kandidaat.
  3. De kandidaat wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan de voorgenomen benoeming beletten indien deze van oordeel is dat de kandidaat wezenlijk afwijkt van de eisen die zijn gesteld in het functieprofiel.
  4. Bij meerdere geschikte kandidaten worden verkiezingen gehouden. Alle kandidaten worden hiervan op de hoogte gebracht. Indien er één geschikte kandidaat is, dan vinden geen verkiezingen plaats. De kandidaat wordt in dat geval geacht te zijn verkozen.
  5. Vervolgens wordt het kandidaatbestuurslid ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Pas nadat DNB haar goedkeuring heeft gegeven, is de procedure voltooid en de benoeming tot bestuurslid een feit.