Nieuwsoverzicht

Financiële positie april

Ondanks de coronacrisis deden de aandelen van ons fonds het goed in april. De actuele dekkingsgraad van ons fonds steeg hierdoor in april van 99,7% naar 104,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

Sinds 1 januari 2015 wordt ook gekeken naar de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Denk daarbij aan besluiten over verlagen of verhogen van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind april 111,9%. Een maand eerder was dat 113,0%.

Ontwikkelingen in april

Na een aantal maanden waarin forse verliezen werden geleden op de financiële markten door het coronavirus, ging het in april weer beter met de aandelenkoersen. Het vermogen van ons pensioenfonds steeg en dat is gunstig voor de actuele, maandelijkse dekkingsgraad. Dit positieve effect werd echter gedeeltelijk teniet gedaan doordat de rente daalde in april. Een lage rente is slecht nieuws voor een pensioenfonds. Dan moeten we meer geld opzij leggen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Het beleggingsbeleid van pensioenfondsen is gericht op de lange termijn. Dit betekent dat wij ons dus niet blind staren op actuele ontwikkelingen en ons blijven richten op de lange termijn. Uiteindelijk is de dekkingsgraad aan het eind van het jaar bepalend voor eventuele maatregelen. Dan weten we echt wat de impact is van het coronavirus voor ons fonds. Het bestuur houdt de situatie goed in de gaten. In het wekelijkse coronaberaad bespreekt het bestuur ook welke maatregelen er nodig zijn om de bedrijfsprocessen goed door te laten lopen. We blijven de ontwikkelingen dus nauwlettend volgen.

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen. 

Herstelplan

Als pensioenfondsbestuur hebben we  begin 2017 een herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandse Bank. Dit herstelplan bekijken we elk jaar opnieuw om vast te stellen of er nog aanpassingen nodig zijn. Het plan laat zien hoe de vereiste dekkingsgraad de komende tijd wordt gerealiseerd. 

Het pensioenfonds hanteert een vereiste dekkingsgraad van 119,0%. Vanaf deze dekkingsgraad kan de volledige stijging van de prijzen (in een gegeven jaar) worden gecompenseerd door het verhogen van de pensioenen. Vanaf 110% kan het fonds een deel van de prijsstijgingen compenseren.

De beleidsdekkingsgraad is op dit moment lager dan de vereiste dekkingsgraad van ons pensioenfonds. Omdat de vereiste dekkingsgraad niet wordt gehaald, wordt er gesproken van een tekort.