Het pensioenfonds

Beleggingsbeleid

Ons pensioenfonds ontvangt pensioenpremies. Een deel van die premies beleggen we. Het doel: meer geld verdienen voor de deelnemers van ons pensioenfonds. Maar wel tegen acceptabele risico’s en kosten.

Waarom belegt ons pensioenfonds?

Het doel van het beleggingsbeleid is om geld te verdienen voor de deelnemers van ons pensioenfonds. Beleggen levert doorgaans namelijk meer op dan sparen. Door het geld te beleggen, kunnen we de pensioenen blijven betalen én verhogen. Nu en in de toekomst. De prijzen stijgen immers ook elk jaar. Door te beleggen, groeit de kans dat deelnemers in de toekomst even veel kunnen blijven kopen voor hun pensioen.

Wat is de beleggingsmix?

Om risico’s te spreiden, is het verstandig om ook de beleggingen te spreiden. Bijvoorbeeld over aandelen, obligaties en vastgoed. Het bestuur bepaalt hoe de beleggingen gespreid worden. Dit noemen we de beleggingsmix. Deze mix wordt zorgvuldig vastgesteld en is verdeeld in hoofd- en subcategorieën. Bij het bepalen van de beleggingsmix houdt het bestuur uiteraard rekening met de risico’s van de verschillende beleggingscategorieën. 

Door het jaar heen houdt het bestuur voortdurend in de gaten of de beleggingsmix niet te veel afwijkt. Als dat nodig is, worden de beleggingen teruggebracht naar het strategisch gemiddelde van de beleggingsmix. Dit noemen we ook wel 'rebalancing'.

Categorie Norm 2019 
LDI portefeuille 32,0%
Bedrijfsobligaties 5,0% 
Hypotheken 8,0% 
Private debt 5,0% 
Totaal vastrentende waarden 50% 
Aandelen ontwikkelde landen 28,0% 
Aandelen opkomende landen 7,0% 
Beursgenoteerd vastgoed 5,0% 
Niet-beursgenoteerd vastgoed 10,0% 
Liquide middelen 0,0% 
Totaal zakelijke waarden 50,0% 
   
Afdekking renterisico 50% 

Wat is het renterisico?

De financiële positie van pensioenfondsen is gevoelig voor veranderingen in de (lange) rente. Veel fondsen dekken het renterisico af. Dit is het risico dat de rente daalt en daardoor de verplichtingen stijgen. Ook ons pensioenfonds dekt het renterisico deels af. Dat doen we heel zorgvuldig, via de obligatieportefeuille en met rentetermijncontracten. In zo'n contract wordt een toekomstig renteniveau vastgelegd. Daalt de rente? Dan wordt ons pensioenfonds daar niet enorm door geraakt. En komen de huidige en toekomstige pensioenen niet in gevaar.

Wat is ons beleggingsbeleid?

Hoe is de regelgeving rond beleggen? Hoe ziet de financiële markt eruit? Hoe staan we er financieel voor? Al deze zaken zijn van belang bij het beleggen. Om de juiste keuzes te maken, stelt het bestuur een beleggingsbeleid vast. Met daarin richtlijnen voor de beleggingen. Ons pensioenfonds bekijkt elk jaar of deze beleggingsrichtlijnen nog voldoen. In de 'Verklaring beleggingsbeginselen' vindt u meer informatie over ons beleggingsbeleid. 

Verantwoord beleggen

Wij vinden dat beleggen een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt. We kiezen daarom bewust voor een verantwoord beleggingsbeleid, dat bijdraagt aan het algemene welzijn. Zo belegt ons pensioenfonds niet in bedrijven die controversiële wapens maken (zoals clusterbommen en landmijnen). Ook belegt ons pensioenfonds niet in grondstoffen die ook geschikt zijn voor consumptie (zoals koffie en cacao). Lees meer in de 'Beleggingsprincipes' en het 'Beleid verantwoord beleggen'. 

Rolverdeling

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de beleggingen van ons pensioenfonds. Het beleggen zelf hebben we uitbesteed aan meerdere gespecialiseerde vermogensbeheerders: BNP Paribas Asset Management, AXA IM, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Partners Group, Northern Trust, Altera, Fidelity en KAS BANK. Bij de keuze voor deze vermogensbeheerders keek het bestuur naar onder meer deskundigheid, kwaliteit en kosten. Het bestuur monitort en evalueert periodiek of de wijze waarop de uitbestede bedrijfsprocessen en -activiteiten worden uitgevoerd nog in overeenstemming is met de gemaakte afspraken. 

Wat zijn de risico’s van beleggen?

Beleggingen kunnen in waarde stijgen, maar ook dalen. Hoe hoger het risico, hoe hoger doorgaans het rendement. Maar hoe groter ook de kans op verlies. Daarom nemen we op zorgvuldige wijze risico’s. Het doel: een hoger rendement behalen. De zekerheid van een hoger rendement is er echter niet.

Downloads